Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom webovej stránky sunway.sk je SAPREM, s. r. o., Jasovská 10, 851 07 Bratislava, IČO 35950552, IČ DPH SK 2022046169, (ďalej len “spoločnosť  SAPREM”). Na základe týchto obchodných podmienok spoločnosť SAPREM prijíma a spracováva Vaše objednávky a žiadosti o cenové ponuky z  webového sídla spoločnosti: sunway.sk. Súčasne s týmito obchodnými podmienkami sú uplatňované aj  príslušné ustanovenia právnych noriem týkajúce sa zmlúv o dodaní tovaru spotrebiteľom.

Odsúhlasením týchto Obchodných podmienok súhlasíte s tým, že informácie, ktoré ste uviedli do formulára na webových stránkach spoločnosti SAPREM, konkrétne meno a priezvisko, názov firmy, e-mail, telefón, miesto realizácie a iné, budú použité len pre interné účely spoločnosti SAPREM (vypracovanie cenovej ponuky, fakturácia a podobne) a nebudú poskytované tretím osobám. Odsúhlasením týchto Obchodných podmienok, súhlasia so zasielaním newsletterov a iných informačných materiálov na ich emailové adresy. Tento súhlas je možné kedykoľvek zrušiť na emailovej adrese office@sunway.sk.

Tieto obchodné podmienky sú záväzné, a preto Vám odporúčame sa s nimi podrobne oboznámiť. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať na adrese office@sunway.sk, prípadne na čísle 0902748918.

OBJEDNÁVKA

 Objednávku je možné uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:

 • vyplnením formulára na stránke sunway.sk si záujemca požiada o vypracovanie cenove ponuky – po vyplnení formulára na stránke sunway.sk dôjde ku kontaktovaniu záujemcu za účelom zistenia ďalších detailov, doručenia podkladov a stavebnej dokumentácie, prípadne dohodnutia obhliadky objektu.
 • telefonicky na niektorom z čísel spoločnosti, napr.: 0902748918
 • zaslaním objednávky e-mailom na adresu office@sunway.sk
 • zaslaním objednávky poštou na adresu sídla spoločnosti SAPREM, s.r.o., Jasovská 10, 851 07 Bratislava
 • osobne navštívením Showroomu na ulici Jasovská 10, Bratislava

Po uvedení všetkých detailov a špecifikácií týkajúcich sa stavby, kde má byť vykonaná inštalácia, je vypracovaná cenová ponuka zaslaná klientovi na odsúhlasenie. Odsúhlasená cenová ponuka je podkladom pre podpis záväznej objednávky, prípadne Zmluvy o dielo a je jej súčasťou.

Akékoľvek zmeny a dodatky sú platné len v prípade odsúhlasenia oboma stranami.

DODACIE PODMIENKY A TERMÍNY DODANIA, MNOŽSTVO

Všeobecné dodacie podmienky:

 • ak je tovar na sklade v Bratislave, je možné dodanie do 48hodín.
 • ak je tovar na externom sklade, dodanie je možné do 2 týždňov
 • v prípade zadania do výroby je dodanie možné do 4 týždňov

Dodacie podmienky závisia od množstva objednaného tovaru a jeho dostupnosti na sklade v Bratislave.

Presná špecifikácia miesta dodania a montáže je uvedená v cenovej ponuke, prípadne v záväznej objednávke, či Zmluve o dielo. Dodávka  sa realizuje v termínoch dohodnutých medzi objednávateľom a zhotoviteľom, zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť termín realizácie, nakoľko samotná inštalácia si vyžaduje aby boli splnené špecifické podmienky vhodné pre inštaláciu svetlovodov, resp. jednotlivých súčastí svetlovodov, ktoré ovplyvňujú kvalitu montáže a sú v súlade s BOZP. Všetko samozrejme po dohode s objednávateľom.

Montáž zabezpečujeme kvalifikovanými pracovníkmi s niekoľkoročnými skúsenosťami. Ako bonus ponúkame 5 ročnú záruku na výrobok a montáž. V prípade, že máte záujem vykonať montáž svojpomocne, je súčasťou dodávky  návod na montáž. V tomto prípade sa záruka na svetlovod skracuje na 24 mesiacov a nezodpovedáme za vady vzniknuté montážou zariadenia.

Množstvá dojednané v cenovej ponuke, resp. v záväznej objednávke či v Zmluve o dielo je možné dodatočne meniť po vzájomnej dohode oboch strán.

Dodanie tovaru prostredníctvo kuriérskej spoločnosti:

V ojedinelých prípadoch môže dôjsť do dodaniu tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti. V tomto prípade je prijímateľ povinný a my ho týmto dôrazne žiadame, aby prevzatiu zásielky predchádzala dôkladná vizuálna kontrola balenia ako aj samotnej zásielky. Pri zistení nedostatkov, či možného poškodenia je prijímateľ povinný vzniesť námietky u prepravcu a spísať priamo na mieste záznam, ktorý  Vám zástupca prepravnej spoločnosti podpíše. V žiadnom prípade neodporúčame podpísať prevzatie zásielky bez výhrad a až následnú reklamáciu. Príjemca je v čase preberania zásielky zodpovedný za vizuálnu kontrolu zásielky. Keď svojim podpisom v doručovacej listine potvrdí, že zásielka v čase doručenia nejavila žiadne známky poškodenia, potvrdzuje, že ju prevzal nepoškodenú a preberá na seba následnú zodpovednosť za zásielku. V zmysle uvedeného nie je možné prenášať zodpovednosť za prípadné poškodenie tovaru zo zásielky na prepravcu. V takomto prípade spoločnosť SAPREM neberie na seba zodpovednosť za poškodený tovar vyplývajúci z porušenia uvedených pokynov, tovar sa považuje za doručený a predávajúci je oprávnený si za tovar fakturovať dohodnutú cenu v zmysle cenovej ponuky, resp. záväznej objednávky či Zmluvy o dielo a žiadať jeho zaplatenie v riadnom a dohodnutom termíne uvedenom na faktúre.

PREVZATIE TOVARU/DIELA OBJEDNÁVATEĽOM (KUPUJÚCIM) – MONTÁŽ

Prevzatie tovaru kupujúcim (ak montáž nie je súčasťou predmetu plnenia) –  dodanie je splnené:

 • pri doručovaní prepravnou spoločnosťou – podpísaním prevzatia zásielky;
 • podpísaním dodacieho listu.

V prípade, že je montáž robená svojpomocne, záruka na svetlovod sa skracuje na 24 mesiacov a nezodpovedáme za vady vzniknuté montážou zariadenia. Súčasťou dodávky je návod na montáž, ak je to potrebné.

Predávajúci je oprávnený požadovať od preberajúcej osoby oprávnenie k prevzatiu tovaru, ŠPZ prepravného vozidla a jeho identifikačné údaje – meno, priezvisko, číslo OP… tieto údaje slúžia len pre potreby prípadného dohľadania tovaru a sú k dispozícii len zodpovedným pracovníkom obidvoch zmluvných strán a len po naozaj nevyhnutnú dobu.

Objednávateľ je povinný uviesť osoby oprávnené jednať v mene objednávateľa, ako aj podpisovať dodacie listy, resp. súpisy vykonaných prác, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Samotný svetlovod, resp. každá jeho súčasť je pri preprave zabalená tak, aby bola zaistená jeho ochrana. Spoločnosť SAPREM môže vhodnou formou umiestniť na obaloch tovarov vlastnú značku/etiketu, resp. názov spoločnosti. V prípade, že sa jedná o obal vratný, na faktúre, prípadne na dodacom liste bude vyznačený počet a hodnota vratného obalu. Prepravné za vrátenie obalov platí objednávateľ, resp. kupujúci.

Na termíne výkonu samotnej montáže sa obe zmluvné strany vopred dohodnú, po splnení všetkých podmienok potrebných pre montáž svetlovodu/ov. Montáž je zabezpečovaná kvalifikovanými pracovníkmi s niekoľkoročnými skúsenosťami. Pri montáži  vykonanej pracovníkmi spoločnosti Saprem, s.r.o.,  ponúkame ako bonus 5-ročnú záruku na výrobok a montáž.

Objednávateľ (kupujúci) je povinný zabezpečiť pre zhotoviteľa optimálne podmienky pre montáž zariadenia, musia byť splnené určité vopred dohodnuté podmienky čomu predchádza minimálne ústna dohoda oboch strán. V prípade, že táto príprava nebude vykonaná, spoločnosť Saprem, s.r.o. je oprávnená účtovať si náhradu za čas strávený na ceste ako aj cestovné náhrady.

Prevzatie diela, ak je montáž súčasť predmetu plnenia: odovzdanie a prevzatie diela je formou podpisu dodacieho listu. V ojedinelých prípadoch je možné vypracovať súpis vykonaných prác, ktorý slúži aj ako preberací protokol. Certifikát je dodávaný na základe požiadavky kupujúceho. V prípade zistených vád a nedorobkov je objednávateľ povinný na tieto upozorniť pri podpise dodacieho listu, resp. súpisu vykonaných prác.

FAKTURÁCIA A PLATBA

Cena za vykonanie diela ako aj samotné platobné podmienky sú  stanovené dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky zhotoviteľa. Všeobecné platobné podmienky:

 • predplatba na základe zálohovej faktúry – záloha je nevratná!
 • v hotovosti po dodaní tovaru
 • platba prevodným príkazom na faktúru so splatnosťou 14 dní

Spoločnosť Saprem s r.o., a objednávateľ/kupujúci sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy za každý deň omeškania v prípade oneskorenej úhrady faktúry kupujúcim. Zaplatením faktúry sa rozumie pripísanie fakturovanej sumy v prospech účtu spoločnosti Saprem s r.o.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY / ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Okrem možnosti odstúpiť podľa zákona, objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od objednávky, resp. zmluvy o dielo z nasledujúcich dôvodov, ktoré sa  považujú za podstatné porušenie:

 • ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením dohodnutých termínov a medzitermínov;
 • v prípade vadného plnenia – ak nedošlo k náprave ani v poskytnutej lehote na nápravu;

V prípade, že kupujúci, resp. objednávateľ zložil zálohu a odstupuje z iného než uvedeného dôvodu, záloha je nevratná.

Okrem možnosti odstúpiť podľa zákona zhotoviteľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od objednávky, resp. zmluvy o dielo z nasledujúcich dôvodov, ktoré sa  považujú za podstatné porušenie:

 • ak je zhotoviteľ v omeškaní so zaplatením viac ako 60dní;

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania, zaplatením faktúry sa rozumie pripísanie fakturovanej sumy v prospech účtu spoločnosti Saprem s r.o.

 • pri zmene podmienok inštalácie objednávateľom;
 • v prípade, ak neboli uvedené pravdivé skutočnosti, ktoré sú podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky, čo vedie k jej nesprávnemu vyhotoveniu a znemožňuje dodržať dohodnuté podmienky inštalácie;
 • v prípade, že stavenisko nie je pripravené podľa požiadaviek zhotoviteľa a teda nie sú vytvorené podmienky pre montáž zariadenia a samotná montáž je znemožnená;
 • v prípade neprevzatia tovaru zo strany objednávateľa je spoločnosť Saprem, s.r.o. oprávnená účtovať si cestovné náhrady.

ZÁRUKA

Materiál tubusu je kompaktný postriebrený zrkadlový materiál. Kvalita materiálu je tak vysoká, že vám dávame záruku 25 rokov na tubus. Ak by sa vyskytla akákoľvek výrobná vada počas tohto obdobia, tubus vám bezplatne vymeníme.

Záruka na tubus 25 rokov. Záruka na výrobok 24 mesiacov. Pri montáži  vykonanej pracovníkmi spoločnosti Saprem, s.r.o., ponúkame naviac 3-ročnú záruku na výrobok a montáž, čiže celková záruka je v takomto prípade 5 rokov od vykonania montáže.

Výrobky SUNWAY majú certifikát podľa požiadaviek noriem EU (93/68/EHS).

POZOR! Predĺžená záruka sa vzťahuje len na svetlovod ako taký, nevzťahuje na elektrické súčasti svetlovodu.

REKLAMÁCIE

Akékoľvek reklamácie prosím adresujte na adresu office@saprem.sk. Budú vybavené v čo najkratšom možnom čase, reklamácie riešime do 30dní od písomnej výzvy. Podkladom pre začatie reklamačného procesu je doklad o platnosti záruky (dodací list, záručný list).

Nahlásené nedostatky budú po príchode technika posúdené a v prípade opodstatnenej reklamácie budú vady následne odstránené podľa navrhnutého a schváleného postupu medzi technikom a zákazníkom. Avšak v prípade, že reklamácia bude posúdená ako neopodstatnená (chyba nebola spôsobená vadou na výrobku, prípadne nesprávnym postupom spoločnosti Saprem, s.r.o.), bude zásah technika vyfaktúrovaný podľa platného sadzobníka:

čas technika na ceste – straty času : 22€/hod.
čistá práca technika : 27€/hod.
doprava: : 0,40€/km


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto, aj všetky ostatné informácie uvedené na weboch spoločnosti SAPREM sa riadia zákonmi Slovenskej republiky a zákonmi Európskej únie platnými  na území Slovenskej republiky. Sú platné v čase ich odsúhlasenia objednávateľom/kupujúcim.

Podmienky uvedené v týchto Obchodných podmienkach sa stávajú súčasťou všetkých objednávok a zmlúv o dielo uzatváraných spoločnosťou Saprem, s.r.o., ktorých predmetom sú svetlovody alebo ich súčasti. V prípade rozporu (odchýliek v dojednaniach) medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a ustanoveniami písomnej objednávky, resp. zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom majú prednosť ustanovenia písomnej objednávky, resp. zmluvy o dielo.

Spoločnosť SAPREM si vyhradzuje právo Obchodné podmienky, ako aj všetky informácie na svojich webových stránkach kedykoľvek doplniť, alebo úplne zmeniť.

Všetky logá, ochranné značky, fotografie, grafika, texty, softvérové aplikácie a iné, publikované na weboch spoločnosti SAPREM sú vo vlastníctve spoločnosti SAPREM, prípadne klientov, ktorí nám ich poskytli. Vlastnícke vzťahy podliehajú platným autorským právam.

V prípade sporov sú právoplatné na rozhodovanie len súdy Slovenskej republiky.

Tieto Obchodné podmienky boli schválené dňa 21.10.2017.

Ing. Marek Popeliš

SAPREM, s.r.o. | konateľ

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: office@saprem.sk
 2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.